Η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση διάσωσης της κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης «Βαρβαρέσος»

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των διατάξεων της συνθήκης ΕΚ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις εγγύηση δανείου ύψους 2,4 εκατομμυρίων € από μέρους του ελληνικού δημοσίου με σκοπό τη διάσωση των νηματουργείων Βαρβαρέσος Α.Ε..

Δεδομένου ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων και καθώς οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τις αναγκαίες δεσμεύσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι η ενίσχυση δεν απειλεί με αθέμιτη στρέβλωση τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά και ότι, συνεπώς, είναι συμβατή με τη συνθήκη ΕΚ.

Η επίτροπος αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, Νέλι Κρους, ανέφερε: «Εγκρίναμε την ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Βαρβαρέσος διότι η εταιρεία αυτή αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες και διότι έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την πρόληψη μιας μεγάλης στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ωστόσο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η εξάμηνη ανάπαυλα που παρέχεται στην επιχείρηση, ώστε να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση».

Η Βαρβαρέσος υπέστη μεγάλες ζημίες, ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε το 2007, τα χρέη της υπερέβησαν τα ίδια κεφάλαιά της κατά το ένα τρίτο, ενώ η εταιρεία αδυνατεί να εξασφαλίσει την ανάκαμψή της με δικούς της πόρους.

Το ποσό των 2.387.239 € είναι το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης επί έξι μήνες, ούτως ώστε να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα για την αναδιάρθρωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές, η Βαρβαρέσος Α.Ε. απασχολεί σήμερα 259 άτομα στην Ημαθία, περιοχή στην οποία η ανεργία είναι πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου στην Ελλάδα.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή εγγύησης δανείου από μέρους του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της εγγύησης η Βαρβαρέσος θα πρέπει να υποβάλει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο θα εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και θα συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

Σχόλια