Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή απέτυχε να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αγορά πληροφοριακού συστήματος για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση [Link] της Επιτροπής, η Ελλάδα απέτυχε να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, βάσει της οδηγίας 2004/18/EΚ, για διενέργεια διαγωνισμού με στόχο την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς τις παράνομες ρήτρες που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Διευκρινίζεται ότι σκοπός της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων είναι η εξασφάλιση θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Σε περίπτωση λοιπόν που οι κανόνες αυτοί δε γίνονται σεβαστοί από κάποιο κράτος-μέλος, τότε υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο περιορισμένου ανταγωνισμού αλλά και αναποτελεσματικής διάθεσης των δημόσιων πόρων.

Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, η Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2011 αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία ζήτησε τη συμμόρφωσή της με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι ελληνικές αρχές, στην απάντηση τους προς την Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2011, ανέλαβαν δέσμευση να πραγματοποιήσουν μειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς τις προαναφερθείσες παράνομες ρήτρες. Εντούτοις, η νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν πραγματοποιήθηκε,∙ αντιθέτως, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν αποφασίσει να παρατείνουν την ισχύουσα σύμβαση. Δεδομένου λοιπόν ότι η στάση των ελληνικών αρχών δεν υπήρξε ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχόλια