Η ΓΓ Καταναλωτή αμφισβητεί τη νομιμότητα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ

0

Την εξέταση της νομιμότητας του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την επεξεργασία των αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης των χρεών ζητά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, με επιστολή του προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητεί να διερευνηθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας και εγγραφής στα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. των αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού που υποβάλλουν οι οφειλέτες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010.
Στην επιστολή του ο κ.Σπυράκος τονίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων υποβολής αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, η δε διατήρηση των στοιχείων αυτών προκαταβολικά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάληψη προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού από τους οφειλέτες. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή υποστηρίζει ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού απευθύνεται στους πιστωτές και δεν υποβάλλεται ενώπιον δημόσιας αρχής, ενώ, κατά το στάδιο της προσπάθειας για εξώδικη ρύθμιση δεν πραγματοποιείται κανένας δικαστικός έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του νόμου 3869/2010.
Εν κατακλείδι, ο κ. Σπυράκος ζητεί από την Ανεξάρτητη Αρχή να κρίνει αν η επίμαχη πρακτική συνάδει προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σχόλια