Η καταβολή δηµοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον µισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύµατος

0

 

Ιδιοκτήτης µισθωµένου ακινήτου διαµαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη γιατί ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού τον κάλεσε να καταβάλει δηµοτικά τέλη, δηµοτικούς φόρους που δεν είχε καταβάλει ο µισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ∆ΕΗ.

Ο Συνήγορος µε έγγραφό του προς το δήµο επισήµανε ότι, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, υπόχρεος για την καταβολή των δηµοτικών τελών και φόρων, που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, είναι κατ΄ αρχήν ο µισθωτής-καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η δυνατότητα επιδίωξης της πληρωµής τυχόν οφειλών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάρχει επιπρόσθετα µόνο σε περίπτωση που αποδεδειγµένα η είσπραξη από τον µισθωτή-καταναλωτή είναι δυσχερής.

Ο δήµος ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέµβαση της Αρχής, απάλλαξε τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση και στη συνέχεια στράφηκε κατά του µισθωτή για τη εξόφληση της οφειλής.

Σχόλια