Άρειος Πάγος: Η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής ενός μισθώματος

0

 

Δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής των μισθωμάτων, η ενδεχόμενη οικονομική δυσχέρεια του ενοικιαστή

Εξετάζοντας την περίπτωση εκμισθώσεως ακινήτου από Δήμο της Β.Ελλάδος σε ιδιώτη, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι δεν εύλογη αιτία μη καταβολής μισθωμάτων, ούτε απαλλάσσει τον ενοικιαστή από τις συνέπειες της υπερημερίας, η ενδεχόμενη οικονομική δυσχέρεια του τελευταίου.

Ειδικότερα, το εν λόγω ακίνητο μισθωνόταν από ιδιώτη, ως έδρα του εστιατορίου του. Το έτος 2008 και μετά την καθυστέρηση καταβολής οκτώ συνολικά μισθωμάτων, ο ιδιοκτήτης – Δήμος, κατήγγειλε τη μίσθωση, αξιώνοντας και την παράδοση του ακινήτου του.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, για την καταγγελία της μίσθωσης απαιτείται η εξόφληση της σχετικής οφειλής εντός (30) τριάντα ημερών, διαφορετικά η μίσθωση λύεται και το ακίνητο αποδίδεται στον ιδιοκτήτη. Εν προπκειμένω, ο ενοικιαστής δεν κατέβαλε τα ενοίκια εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία τριάντα ημερών, δηλώνοντας κατά την εκδίκαση της αγωγής, ότι η καθυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του, οφειλόταν σε οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπισε λόγω προβλημάτων υγείας συγγενικού του προσώπου.

Το Εφετείο δεν δικαίωσε τον ιδιώτη κρίνοντας ότι όφειλε να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη του, λόγω της καθυστέρησης της αποπληρωμής των ενοικίων. Η αίτηση αναίρεσης του ενοικιαστή στον Αρειο Πάγο δεν άλλαξε την απόφαση αυτή. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών, επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής, πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου. Ως εκ τούτου για την συνέχιση της μίσθωσης του ακινήτου από τον ίδιο μισθωτή, απαιτείται νέο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 

Σχόλια