Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα κρίνει την αντισυνταγματικότητα, ή μη, νόμου για τα δημόσια έργα

0

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε το Ε΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, με την υπ’ αριθμ. 6/2010, απόφασή του την οριστική κρίση για την αντισυνταγματικότητα ή μη του νόμου 3212/2003 αναφορικά με τα δημόσια έργα.
Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η παράγραφος 10 του άρθρου 23 του επίμαχου νόμου αντίκειται στο άρθρο 4, παρ. 1 και στο άρθρο 26 του Συντάγματος, καθώς και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Πρόκειται για τη διάταξη που κατήργησε αναδρομικά την αναθεώρηση και πληρωμή της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών των δημοσίων έργων από το τρίτο τρίμηνο του 1999 και εφεξής και η οποία προβλέπει ότι η κατάργηση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.
Συνεπεία της πρόβλεψης αυτής, οι δίκες ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων, στις οποίες οι ανάδοχοι των έργων επεδίωκαν την εφαρμογή των –ευνοϊκότερων για αυτούς– καταργηθέντων διατάξεων του άρθρου 2 του προγενέστερου νόμου 2914/2001, απέβαιναν υπέρ του Δημοσίου, χωρίς, σύμφωνα με το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, να προκύπτει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί τη νομοθετική αυτή ρύθμιση. «Το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν μπορεί να συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Σχόλια