Η πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ κατά της συνένωσης των Ειρηνοδικείων

0

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έλαβε υπ’ όψη του κρίσιμα στοιχεία που στην ουσία ακυρώνουν την αιτιολογία ενοποίησης του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου με το πιο περιορισμένο σε απόδοση και όγκο δικαστικών υποθέσεων Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου οδηγώντας έτσι σε πλάνη το ΣτΕ καθώς έδωσε έμφαση στον έλεγχο της τυπικής νομιμότητας και όχι στην πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων της συγχώνευσης.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι το Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Επιπλέον, χαρακτηρίζουν ως εσφαλμένη τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, η οποία είχε ταχθεί ρητά υπέρ της επίμαχης συνένωσης. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του Διατάγματος, τη δεύτερη φορά που κατατέθηκε στο ΣτΕ, κρίθηκε νόμιμο με την υπ. αριθμ. 174/2012 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη συγχώνευση των 301 Ειρηνοδικείων της χώρας σε 154.