Η Συνήγορος του Πολίτη για τις αυθαίρετες διαδικασίες κατεδάφισης κατασκευών

0

Τις απόψεις του κατέθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης με το οποίο είχαν ζητηθεί οι απόψεις της Αρχής σχετικά με τις διαδικασίες κατεδάφισης κατασκευών, οι οποίες έχουν κριθεί ως αυθαίρετες. Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, στην επιστολή της, παρουσιάζει τις θέσεις του Συνηγόρου σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο χειρισμού πολλών αναφορών.

Σύμφωνα με την Αρχή, η έκθεση αυτοψίας των αυθαιρέτων κατασκευών που έχει κριθεί είτε σε διοικητικό στάδιο, είτε με την εξάντληση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη – απόφαση, τόσο επιβολής των διοικητικών προστίμων, όσο και της εκτέλεσης της κατεδάφισης αυτών. ∆εν απαιτείται και δεν προβλέπεται η έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης κατεδάφισης για την ίδια κατασκευή.

Αρμόδια για την εκτέλεση της κατεδάφισης των κατασκευών που κρίθηκαν ως αυθαίρετες, είναι η οικεία Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση συνεπικουρούμενη όποτε, όπως και όπου αυτό προβλέπεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων και από τους αρμόδιους φορείς, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.