Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού – Πληροφορίες για τους καταναλωτές από την Ένωση Τραπεζών

0

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και ην πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/4.5.2017), δίνεται η δυνατότητα, σε όσους καταναλωτές το επιθυμούν, να προβούν σε αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών τους από ένα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε άλλον.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω υπηρεσία είναι διαθέσιμες στα ακόλουθα αρχεία:

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού – Πληροφορίες για τους καταναλωτές βάσει του άρθρου 14 του ν. 4465/2017

Οδηγός αλλαγής λογαριασμών πληρωμών

Σχόλια