Ημερήσιο πρόστιμο και κατ’ αποκοπή ποσό στην Ελλάδα για την Ολυμπιακή

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε δις την Ελλάδα λόγω μη ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων προς την Ολυμπιακή Αεροπορία, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες το 2005.
Η χρηματική ποινή ανέρχεται σε 16.000 ευρώ ανά ημέρα και το κατ’ αποκοπή ποσό σε 2 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2002, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) ήταν ασύμβατες προς την κοινή αγορά, στο μέτρο που δεν τηρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις που είχαν αρχικώς προβλεφθεί. Οι ενισχύσεις αυτές έπρεπε να ανακτηθούν αμελλητί.
Κατόπιν της απραξίας της Ελλάδας, η Επιτροπή προσέφυγε για πρώτη φορά στο Δικαστήριο το 2003. Το 2005 δημοσιεύτηκε απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία διαπιστώθηκε παράβαση εκ μέρους της Ελλάδας.
Κατόπιν δυσχερειών που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Επιτροπή άσκησε νέα προσφυγή ζητώντας από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή του και να της επιβάλει την καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού και χρηματικής ποινής.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπολείπονται προς ανάκτηση 41 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων αναδιάρθρωσης υπό τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα σε ορισμένους αερολιμένες και 61 εκατομμύρια ευρώ για το τέλος που καταβάλλουν οι επιβάτες που αναχωρούν απ’ όλους τους ελληνικούς αερολιμένες (το αποκαλούμενο «σπατόσημο»).
Η Ελλάδα ισχυρίστηκε τότε ότι ορισμένος αριθμός οφειλών της ΟΑ προς το Δημόσιο είχαν συμψηφισθεί με τις αποζημιώσεις που επιδίκασε στην εταιρία η διαιτητική απόφαση του 2006 λόγω ζημιών που υπέστη η ΟΑ, ήτοι λόγω πρόωρης έξωσης της εταιρίας αυτής από το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, μετεγκατάστασής της στον νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, πρόσθετου κόστους λειτουργίας του αερολιμένα αυτού και καθυστέρησης στην κατασκευή των εγκαταστάσεων.
Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η κύρωση αυτή δικαιολογείται εφόσον συνεχίζεται η παράβαση που συνίσταται στη μη εκτέλεση προηγούμενης αποφάσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάχθηκε με την αιτιολογημένη γνώμη και μέχρι τον χρόνο εξετάσεως των πραγματικών περιστατικών από το Δικαστήριο.
Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων σχετικών με τη διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, η ανάκτηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό δίκαιο.
Επομένως, το κράτος μέλος είναι ελεύθερο να επιλέξει τα μέσα για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής, απόκειται ωστόσο στο κράτος μέλος αυτό να προσκομίσει στην Επιτροπή όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που της παρέχουν τη δυνατότητα επαληθεύσεως ότι το επιλεγέν μέσο συνιστά πρόσφορο μέσο εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως.
Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η παράβαση της Ελλάδας εξακολουθεί για τέσσερα και πλέον έτη. Αφορά την κοινή αγορά, η εγκαθίδρυση της οποίας αποτελεί ουσιώδη αποστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιπλέον, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε αεροπορικές εταιρίες αποκτά μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι η εν λόγω αγορά είναι, εκ φύσεως, διασυνοριακή. Αυτή είναι η τέταρτη καταδίκη της Ελλάδας για πληρωμή προστίμου, μετά τις αποφάσεις:
της 4ης Ιουλίου 2000, για τη χωματερή του Κουρουπητού Κρήτης, της 4ης Ιουνίου 2009, για την απαγόρευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στους δημόσιους χώρους και της 4ης Ιουνίου 2009, για τα καταστήματα των οπτικών.

Σχόλια