Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Patent Attorneys (ΦΕΚ Α’ 56/2019)

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

1.Τη διάταξη του άρθρου 124 του ν. 4512/2018 ( Α΄5 ). 2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018). Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 3. Την Υ59/03.09.2018 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» όπως ισχύει. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 5. Τις 61/2018 και 11/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ιδρύεται Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Α.Β.Ι) ως αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι και απολαύει διοικητικής, περιουσιακής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας (στο εξής αναφερόμενη ως «Ακαδημία»). Η προαναφερθείσα επωνυμία για τις σχέσεις της Ακαδημίας με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «Hellenic Industrial Property Academy».

Άρθρο 2

Σκοποί

Οι σκοποί της Ακαδημίας είναι ιδίως:

α. Να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του τίτλουτου πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (patent attorneys).

β. Να προωθεί την ανάπτυξη και εναρμόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο του ελληνικού, ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

γ. Να προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

δ. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας διά της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ε. Να ενισχύει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας και δικηγόρων δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

στ. Να καταρτίζει προγραμματικές συμφωνίες και γενικότερα να αναπτύσσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρθρου 48 τουν. 4485/2017 (Α’ 114), και του εξωτερικού ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας, την ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε κατοχύρωση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

ζ. Να πραγματοποιεί σε συνεργασία με τους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη βιομηχανική ιδιοκτησία και τη συνεισφορά της στην καινοτομία.

Άρθρο 3

Αντικείμενο εργασιών

Η Ακαδημία επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της: α. Οργανώνοντας μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, εκπαιδευτικές πλατφόρμες (workshops) και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning) β. Παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. γ. Συνεργαζόμενη με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. δ. Παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 1733/1987 (Α’ 171) για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο και διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 1. Η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της ευρεσιτεχνίας και πρακτικές εφαρμογές βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Tο αναλυτικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, περιέχεται στο Παράρτημα Α του παρόντος και η υλοποίησή του πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι. Τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης έχουν διετή διάρκεια. 2. Τα προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους ίδιους τομείς με αυτούς της βασικής εκπαίδευσης που περιέχονται στο Παράρτημα Α, αλλά είναι σύντομης διάρκειας, δεν οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας, αλλά μόνο σε πιστοποιητικό παρακολούθησης, και απευθύνονται, ιδίως σε δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, διωκτικές αρχές, τελωνεία, δικαστές, επιχειρήσεις, και πιστοποιημένους συμβούλους ευρεσιτεχνίας. 3. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας ενδέχεται να υπόκειται σε καταβολή διδάκτρων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας. Μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Άρθρο 5

Όργανα της Ακαδημίας

Τα όργανα της Ακαδημίας είναι: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας. β. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας. γ. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Ο Πρόεδρος τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, η οποία παρέχεται δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει γνώμη, ο Υπουργός αποφασίζει μόνος του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας είναι πτυχιούχος ανωτάτης σχολής με γνώσεις στη βιομηχανική ιδιοκτησία και με εμπειρία στη διδασκαλία σχετικών με την ακαδημία μαθημάτων και στη διοίκηση οργανισμών. 2. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, όπως και δύο αναπληρωματικά, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ. 3. Η θητεία των μελών και των αναπληρωματικών μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανεώσεως. Ο Πρόεδρος του ΔΣ και τα μέλη παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό τους οργάνου μόνο εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) ή και: α) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόμενους μήνες, β) για σπουδαίο λόγο που αιτιολογείται ειδικώς και αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζονται από τον Πρόεδρο πουπαρακολουθεί και την εφαρμογή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μια φορά το χρόνο. 5. Η ιδιότητα του προέδρου ή μέλους του ΔΣ του ΟΒΙ δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου ή του μέλους του ΔΣ της Ακαδημίας.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα: α. Επί της πολιτικής και στρατηγικής της Ακαδημίας, της εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων της Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης. β. Επί του προϋπολογισμού της Ακαδημίας. γ. Επί των διδάκτρων. δ. Επί της αξιολόγησης του προσωπικού και των εργασιών της Ακαδημίας. ε. Επί του ορισμού των Προϊσταμένων των Μονάδων της Ακαδημίας. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ τα αποτελέσματα της εποπτείας και αξιολόγησης των εργασιών και της αποτελεσματικότητας της Ακαδημίας. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και υπογράφει τις προγραμματικές συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και τουεξωτερικού ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 8

Εκτελεστικός Διευθυντής

 1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, η οποία παρέχεται δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει γνώμη, ο Υπουργός αποφασίζει μόνος του. 2. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ακαδημίας είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανεώσεως μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή

 1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής: α. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση της Ακαδημίας και των διοικητικών της μονάδων. β. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και εφαρμογή των μέσων πουπροβλέπονται στο άρθρο 3. γ. Εγγυάται το συντονισμό των εκπαιδευτικών εργασιών της Ακαδημίας. δ. Ιδρύει διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των εργασιών και της αποτελεσματικότητας της Ακαδημίας. ε. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και οργάνωση των εργασιών τουΔιοικητικού Συμβουλίου και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. στ. Είναι υπεύθυνος για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ακαδημίας. ζ. Είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα λογαριασμών για τα έσοδα και έξοδα της Ακαδημίας. η. Είναι υπεύθυνος για την υποβολή αναφορών για τις δραστηριότητες της Ακαδημίας προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΟΒΙ. θ. Εντός των ορίων της παρεχόμενης στην Ακαδημία χρηματοδότησης, συνάπτει και λύει συμβάσεις με ειδικούς και άλλες συμφωνίες σχετικές με τις αρμοδιότητες της Ακαδημίας και εξασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων. ι. Προετοιμάζει συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και εξασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση τους. κ. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της χρηματοδότησης που προέρχεται από εξωτερικούς δωρητές, κληροδότες, χορηγούς και συνδιοργανωτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και των διδάκτρων. λ. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος. μ. Προετοιμάζει, σε συνεργασία με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στρατηγικές οδηγίες και εκπαιδευτικές πολιτικές, μαζί με εκτίμηση των προσδοκώμενων εσόδων και εξόδων. ν. Εκπροσωπεί την Ακαδημία δικαστικώς και εξωδίκως 2. Για την υποβοήθηση του έργου του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να προσλαμβάνει, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, έως και δύο (2) ειδικούς συμβούλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου εξάμηνης διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται.

Άρθρο 10

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

 1. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: α. Τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ακαδημίας. β. Έως τέσσερις (4) ειδικούς στη διδασκαλία δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας. γ. Έως έξι (6) αντιπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, καταξιωμένων στο πεδίο του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. 2. Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας. 3. Η θητεία των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, με δυνατότητα άπαξ ανανεώσεως. 4. Η εργασίες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου συντονίζονται από τον Πρόεδρό του. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο κατά δική του κρίση ή μετά από αίτημα του ημίσεος των μελών του.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι: α. Να γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του τελευταίου, για ζητήματα του ετήσιου προγραμματισμού εργασιών, για την υλοποίηση των προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης και για τις πολιτικές εκπαίδευσης της Ακαδημίας. β. Να συντάσσει προτάσεις προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχετικά με: αα. Τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις μεθόδους διδασκαλίας. ββ. Τον προγραμματισμό και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ετησίου προγράμματος εργασιών. γγ. Τη γεωγραφική κατανομή και τοποθεσία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. δδ. Τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων εε. Το σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ποιότητας. στστ. Τους όρους για την απονομή διπλωμάτων παρακολούθησης.

Άρθρο 12

Οργανόγραμμα της Ακαδημίας

 1. Την Ακαδημία συγκροτούν δύο (2) Μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος: α. Μονάδα Στρατηγικής Ανάπτυξης και Έρευνας. β. Μονάδα Διοικητικού – Οικονομικού – Πληροφοριακού. 2. Η Μονάδα Στρατηγικής Ανάπτυξης και Έρευνας έχει αρμοδιότητες: α. Επί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας, β. Επί της κατάρτισης συνεργασιών με τρίτους φορείς, γ. Επί του σχεδιασμού και κατάρτισης ερευνητικών προγραμμάτων, δ. Επί της συλλογής στοιχείων και παρακολούθησης του τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να παρέχονται εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα του υψηλότερου επιπέδου. 3. Η Μονάδα Διοικητικού – Οικονομικού – Πληροφοριακού έχει αρμοδιότητες: α. Επί της διοίκησης του προσωπικού της Ακαδημίας, 1634 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 56/05.04.2019 β. Επί της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ακαδημίας, γ. Επί των πληροφοριακών συστημάτων της Ακαδημίας.

Άρθρο 13

Εκπαιδευτικό προσωπικό

 1. Για τις ανάγκες διδασκαλίας της Ακαδημίας, το ΔΣ της Ακαδημίας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγει εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει στις κατωτέρω κατηγορίες: α) ιδιώτες-κάτοχοι πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον αυτή αποδεικνύεται από απόκτηση σχετικού τίτλου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή β) ιδιώτες με εξειδίκευση στον χώρο της διανοητικής ιδιοκτησίας ή οικονομικών ή τεχνολογικών σπουδών καινοτομίας και ελάχιστη συναφή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή γ) καθηγητές ΑΕΙ ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε μορφής ασυμβίβαστου που αυτοί μπορεί να έχουν. 2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του με αποζημίωση πουκαταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

Άρθρο 14

Υπηρεσιακή κατάσταση και πρόσληψη προσωπικού

 1. Το προσωπικό της Ακαδημίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της υπ’ αρ. 16987 της 11/16 Νοεμβρίου 1988 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β’ 841 – Κανονισμός Προσωπικού του Ο.Β.Ι.). 2. Το προσωπικό της Ακαδημίας υπόκειται στις ισχύουσες ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ο.Β.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Άρθρο 15

Τρόπος εισαγωγής σπουδαστών 1. Το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας και έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, προκηρύσσεται ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην Ακαδημία. 2. Η εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται κατόπιν υποβολής φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος αξιολογείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων. 3. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, έπειτα από γνώμη τουΓνωμοδοτικού Συμβουλίου και συγκροτείται από: α. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους θετικών επιστημών με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. β. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους επιστημών ζωής και υγείας με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. γ. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους νομικών επιστημών με εξειδίκευση στη Διανοητική Ιδιοκτησία με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. 4. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων υποψηφιότητας, δημοσιεύει πίνακες επιτυχόντων. 5. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται προς εγγραφή κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16

Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Ο φάκελος υποψηφιότητας αποτελείται από τα εξής δικαιολογητικά: α. Έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους. β. Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης Νομικής Σχολής ή Σχολής με αντικείμενο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β ελληνικού Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο), γ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). δ. Πιστοποιητικό κατοχής Άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει, ως εξής: i) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999 (A’ 186), όπως ισχύει, ή ii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή iii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των ανωτέρω, για την απόδειξη της άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας, γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). Τεύχος Α’ 56/05.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1635 ε. Βιογραφικό Σημείωμα στ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. ζ. Υπόμνημα μέγιστης έκτασης χιλίων (1000) λέξεων στο οποίο θα αναγράφονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να σπουδάσει στην Ακαδημία, και γιατί το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο τουυποψηφίου ανταποκρίνεται στους άξονες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας. 2. Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν είναι, ιδίως: α. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). β. Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της αγγλικής) ξένης γλώσσας (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). γ. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν υπάρχει. δ. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. ε. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). στ. Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). ζ. Πρόσφατες συστατικές επιστολές η. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων θ. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ ι. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας

Άρθρο 17

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Οι φάκελοι των υποψήφιων αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α. Βαθμός πτυχίου: Βαρύτητα 15% β. Βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα: Βαρύτητα 10% γ. Επιπλέον ξένες γλώσσα πέραν της αγγλικής: Βαρύτητα 5% δ. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Βαρύτητα: 15% ε. Διδακτορικό Δίπλωμα: Βαρύτητα 20% στ. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια: Βαρύτητα 5% ζ. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχετικό αντικείμενο, συστατικές επιστολές: Βαρύτητα 5% η. Σχετική επαγγελματική Εμπειρία: Βαρύτητα 25%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Άρθρο 18

Εθνικές εξετάσεις για την πιστοποίηση συμβούλου ευρεσιτεχνίας 1. Οι εθνικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας λαμβάνουν χώρα έως τρεις (3) φορές κατ’ έτος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται η ακριβής ημέρα και ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων, τόσο των γραπτών, όσο και των προφορικών. 2. Οι εθνικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: α. γραπτή εξέταση η οποία συνίσταται στην συγγραφή αίτησης κατοχύρωσης και στην αξιολόγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σε πράξη προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας και β. προφορική εξέταση πάνω σε θεματική που άπτεται του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της διαδικασίας κατάθεσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 3. Η επιτυχής συμμετοχή στις εθνικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας. 4. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εθνικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες: 2.1. πτυχίο τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης Νομικής Σχολής ή Σχολής ελληνικού Α.Ε.I./ A.T.E.I. ή πτυχίο ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο) με αντικείμενο Νομικής ή που να περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β και 2.2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 2.3. Επιτυχής ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος βασικής εκπαίδευσης της Ακαδημίας ή αποδεδειγμένη εμπειρία μαθητείας σε πιστοποιημένο σύμβουλο ευρεσιτεχνίας του Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, όπως αυτή αποδεικνύεται εγγράφως. 5. Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας του Ευρωπαϊκού ΓραφείουΔιπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας απαλλάσσονται από τις εξετάσεις, εκτός από το μέρος εκείνο της ύλης που αφορά στο Ελληνικό σύστημα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μπορούν, κατόπιν επιτυχούς προφορικής ή γραπτής εξέτασης σε αυτό, να προχωρήσουν σε αναγνώριση της πιστοποίησής τους στην Ελλάδα με την κατάθεση σχετικής αίτησης και επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου πιστοποίησής τους (EQE) ενώπιον της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 19

Πιστοποιημένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας

 1. Η Ακαδημία Βιομηχανικής ιδιοκτησίας δύναται να συνάπτει διμερείς συμβάσεις συνεργασίας με Εθνικά γραφεία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να προβαίνει σε αναγνώριση εθνικών πιστοποιήσεων άλλων κρατών μελών υπό όρους και προϋποθέσεις, αντίστοιχες αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 5 τουάρθρου 18 του παρόντος. 2. Η Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρεί αρχείο των πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει και τους έχοντες αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιοδοσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Η απόκτηση της πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας παρέχει δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). 1636 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 56/05.04.2019

Άρθρο 20

Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων

 1. Την ευθύνη για την οργάνωση των εθνικών εξετάσεων πιστοποίησης συμβούλων ευρεσιτεχνίας έχει η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων. 2. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας από εξωτερικούς συνεργάτες κατά τρόπο που διασφαλίζει το υψηλό τους επίπεδο, την αμεροληψία και την έλλειψη οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφέροντος ή ασυμβιβάστου στο πρόσωπό τους. Η Ακαδημία δύναται να καταρτίζει μητρώο εκπαιδευτών και να επιλέγει τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εξετάσεων από αυτό.

Άρθρο 21

Χώρος και όροι διεξαγωγής των εθνικών εξετάσεων

 1. Οι εθνικές εξετάσεις για την πιστοποίηση συμβούλου ευρεσιτεχνίας διεξάγονται στο χώρο των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας. Οι επιτηρητές των εξεταζομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εξετάσεων. 2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων, ενώ παράλληλα γίνεται και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους από κάποιο μέλος της επιτροπής, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας των υποψηφίων. 3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό. Στις γραπτές εξετάσεις, οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους χορηγείται από την εξεταστική επιτροπή. Στους υποψηφίους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα των εξετάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του ΔΣ της Ακαδημίας, ύστερα από εισήγηση του Γνωμοδοτικού συμβουλίου. Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο λευκές κόλλες. 4. Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων βαθμολογεί τόσο τα γραπτά όσο και την προφορική επίδοση των υποψηφίων. Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων καταρτίζει πίνακα με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Πόροι 1. Ανοίγονται ειδικοί κωδικοί στους λογαριασμούς του Ο.Β.Ι. για τα έσοδα και τα έξοδα της σχετιζόμενης με τα εκπαιδευτικά προγράμματα δραστηριότητας της Ακαδημίας. 2. Πόροι της Ακαδημίας είναι: α. Τα ποσά των κωδικών της προηγούμενης παραγράφου. β. Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες (λ.χ. δίδακτρα κ.λπ.). γ. Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. δ. Έσοδα από δωρεές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, από κληρονομίες κ.α. 3. Η Ακαδημία επιδιώκει τη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της δια συμπληρωματικών κεφαλαίων και συνεισφορών από εξωτερικές πηγές και συνεργαζόμενους φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Α. Εισαγωγή στον νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας • Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας • Διεθνείς συμβάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Β. Ουσιαστικό δίκαιο • Παρουσίαση ενώπιον του ΕΓΔΕ • Ευρεσιτεχνίες που δεν μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας • Στάθμη της Τεχνικής • Καινοτομία/ Νέο • Εξαιρέσεις από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας • Eφευρετικό βήμα/ Εφευρετική Δραστηριότητα • Ενότητα, αποκάλυψη, αξιώσεις • Προτεραιότητα • Δικαίωμα υποβολής – Διενέξεις σχετικά με δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας • Δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας • Δικαιώματα που παρέχονται από ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αίτηση • Υπολογισμός περιόδου και τελών Γ. Σύνταξη ευρεσιτεχνίας • Σύνταξη προδιαγραφών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Τεύχος Α’ 56/05.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1637 • Τροποποίηση προδιαγραφών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας • Παραβίαση και εγκυρότητα • Υποβολή αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας • Σύνταξη έκθεσης έρευνας-γνωμοδότησης • Δημοσιεύσεις της αίτησης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας • Αίτηση για εξέταση και ουσιαστική εξέταση • Τροποποιήσεις και διορθώσεις • Απόφαση χορήγησης απορριμμάτων • Σύνταξη αντιρρήσεων – αίτημα περιορισμού ή ανάκλησης • Προσφυγή και αναφορά για επανεξέταση • Περαιτέρω επεξεργασία και αποκατάσταση δικαιωμάτων • Ανάκληση και εθνικά δικαιώματα • Βασική κατάρτιση κατάρτισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά τομέα (φαρμακευτική – τεχνολογία πληροφοριών – γεωργική κ.λπ.) Δ. Δραστηριότητα δικαίου • Η νομολογία του τμήματος προσφυγών του ΕΓΔΕ • Ζητήματα επί ζητημάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας • Αδειοδότηση ευρεσιτεχνιών • Πρακτικές αδειοδότησης και μοντέλα παραγωγής αξίας Ε. Έρευνα – Καινοτομία και Ανταγωνισμός • Διαχείριση της καινοτομίας • Επιχειρηματικότητα • Καινοτομία μέσω σχεδιασμού / σχεδιασμού σκέψης για την καινοτομία • Θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και κανονιστικών ρυθμίσεων ΣΤ. Ελληνικό Δίκαιο • Θεωρία ιδιοκτησίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας • Η θεωρία του δικαίου των ευρεσιτεχνιών • Ελληνική νομολογία και διαδικαστικά ζητήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αποδεκτά πτυχία υποψηφίου συμβούλου Γίνονται δεκτά προς τον σκοπό κατάθεσης αίτησης υποψήφιου συμβούλου ευρεσιτεχνίας, πτυχία ΑΕΙ και ΑΤΕΙ του δεύτερου επιστημονικού πεδίου (θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης) και του τρίτου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής), ιδίως αλλά όχι περιοριστικά, των κάτωθι θεματικών: Βιολογία/ Βιοτεχνολογία/ Χημεία/ Βιοχημεία/ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Μηχανικών/ Μηχανολόγων/ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/ Φαρμακευτική/ Γεωπονία.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ