Ισχύς δικαστικών συμβιβασμών επί εκκρεμών φορολογικών διαφορών (ΠΟΛ. 1086/2015)

0

 

Με την ΠΟΛ 1086/2015, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17/4/2015 παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4321/2015, το οποίο αφορά στους δικαστικούς συμβιβασμούς επί εκκρεμών φορολογικών διαφορών.
 
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι θεωρούνται ισχυρά τα πρακτικά διοικητικής επίλυσης φορολογικής διαφοράς, τα οποία καταρτίστηκαν μέχρι 31/12/2013 επί εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία του Ν. 4600/1966 και των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν. 2238/1994 λόγω μη αποστολής στα δικαστήρια των πρακτικών του συμβιβασμού, εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου που ακολούθησε τον συμβιβασμό εκδόθηκε ερήμην του φορολογουμένου και είναι δυσμενέστερη γι’ αυτόν από τα αποτελέσματα του συμβιβασμού.
 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων σε χρόνο μεταγενέστερο από την διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς, οι οποίες έχουν ήδη εκτελεσθεί, με αποτέλεσμα να έχουν βεβαιωθεί φόροι πέραν αυτών που προέκυψαν από τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τα σχετικά ποσά πρέπει να διαγράφονται, και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί να επιστρέφονται.