Καθοδόν για το ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τους ειδικούς χώρους ταφής αμιάντου

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για τη δημιουργία ειδικών χώρων ταφής του αμιάντου, έχει κινήσει τις διαδικασίες παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο .

Η κομισιόν τονίζει ότι ι ελληνικές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικές με χώρους υγειονομικής ταφής που πληρούν τις απαιτήσεις για την εναπόθεση κατασκευαστικών υλικών που περιεχούν αμίαντο. Τον Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή ανέλαβε μια διαδικασία παράβασης βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκες κατά της Ελλάδας όσον αφορά την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (στα οποία περιλαμβάνεται και ο αμίαντος).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και τα άρθρα 5 και 7 της οδηγίας πλαισίου περί στερεών αποβλήτων.

Σχόλια