Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή χρονικού διαστήματος ασφάλισης για ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

0

Για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται η συμπλήρωση, του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (179 Α΄), όπως ισχύει ή της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν 3863/2010(115 Α΄), ανάλογα με το είδος της απασχόλησης τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στην ασφαλιστική νομοθεσία. Εάν πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία, ειδικού σκοπού, και η ασφαλιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα μνημονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα εξαίρεσης.

Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν την δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Τέλος, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της αριθ. 15055/546/10.8.2011.

 

Σχόλια