Καθυστερεί η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή όσον αφορά τα δομικά υλικά

0

Όπως τονίστηκε στην ημερίδα που διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η HELEXPO ΑΕ, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην Ελλάδα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά υλικά. Η Οδηγία, η οποία στοχεύει στη διαφάνεια και την καθιέρωση ενός εναρμονισμένου συστήματος γενικών κανόνων στον κατασκευαστικό κλάδο της ΕΕ, καθιερώνει τη σήμανση CE ως «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση των δομικών υλικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην ελληνική νομοθεσία έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 334/94. Ωστόσο, εξακολουθεί να εκκρεμεί η ενσωμάτωση περίπου 40 αποφάσεων της Επιτροπής για την κατάταξη προϊόντων σχετικά με αντίδραση-αντίσταση στη φωτιά και τη βεβαίωση συμμόρφωσης προϊόντων. Επιπλέον, απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών, ΕΝ και ΕΤΕ, της Οδηγίας στα δομικά προϊόντα και τη σήμανσή τους με CE και η σχετική τροποποίηση των ελληνικών τεχνικών κανονισμών. Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην ημερίδα, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών στις τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων έργων και μελετών, σύμφωνα με τις Οδηγίες 93/37/ΕΟΚ και 92/50/ΕΟΚ.

Σχόλια