Κανονιστικές αποφάσεις προς εφαρμογή του Ν.3325/2005 για την αειφόρο ανάπτυξη

0

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (Β/542) οι κανονιστικές αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα για την εφαρμογή του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το ν. 3325/2005.

Στόχος των αποφάσεων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία επηρεάζεται αρνητικά από τα θέματα της αδειοδότησης, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ταχύτερη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης με την προσκόμιση των περισσότερων εγκρίσεων των αναγκαίων μελετών κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και η μείωση των εμποδίων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Σχόλια