Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου

0

 

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, διαμαρτυρόμενος για τις καθυστερήσεις εκ μέρους του δήμου Βόλου για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου στην Αγριά Μαγνησίας, στο οποίο ήταν συνιδιοκτήτης κατά 50%.

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Σε περίπτωση στέρησης της ιδιοκτησίας για αποδεδειγμένη δημόσια ωφέλεια καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον φορέα απαλλοτρίωσης πλήρης αποζημίωση στον αναγνωρισμένο δικαιούχο, η οποία ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου κατά το χρόνο του δικαστικού (προσωρινού) προσδιορισμού της αποζημίωσης. Η αποζημίωση καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον
προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται
αυτοδικαίως.

Με την κύρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγριάς Μαγνησίας κηρύχτηκε από το δήμο Βόλου το 2009 η αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας του επίμαχου ακινήτου.

Με την πράξη εφαρμογής ο δήμος ορίστηκε ως υπόχρεος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης 599,3 τ.μ. Η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης προσδιορίστηκε δικαστικά το 2014,
ενώ η οριστική τιμή, το Μάρτιο του 2017. Τον Οκτώβριο του 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου προέβη στη λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης, χωρίς ωστόσο να προχωρά στην έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο δήμος Βόλου απέδωσε την αδυναμία έγκαιρης αποπληρωμής των συνδικαιούχων στην αργοπορημένη κατάθεση του φακέλου στην οικονομική υπηρεσία, με αποτέλεσμα τη μη δέσμευση του αντίστοιχου ποσού στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του έτους 2018, καθώς και στη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτήθηκε για την αναμόρφωση και έγκρισή του εντός του 2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Βόλου ότι η μακροχρόνια δέσμευση του ακινήτου χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Τόνισε ότι η μη συντέλεσή της επί εννέα έτη προκαλεί εύλογη αγανάκτηση στους συνδικαιούχους, καθώς και δυσανάλογο και υπερβολικό οικονομικό βάρος.

Η Αρχή ζήτησε από το δήμο Βόλου να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό στις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν δικαστικά και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο δήμος Βόλου αιτιολόγησε την
παρατηρούμενη καθυστέρηση και εξέδωσε τον Αύγουστο του 2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την οφειλόμενη δαπάνη αποζημίωσης, ύψους 53.937 ευρώ στον αναφερόμενο συνιδιοκτήτη του ρυμοτομούμενου ακινήτου.

Σχόλια