Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Ευρ. Δικαστήριο για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς

0

Καταδικάστηκε την Πέμπτη η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η χώρα μας δεν θέσπισε τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και για την κατάργηση της προηγούμενης Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Η εν λόγω Οδηγία του 2001 αποσκοπεί στην προσέγγιση των διατάξεων των νομοθεσιών των κρατών – μελών και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Τα κράτη – μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία, μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2002.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Ελλάδα υποστήριξε ότι εκπόνησε σχέδιο υπουργικής απόφασης, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Σχόλια