Καταδίκη από το ΔΕΚ για τη διαχείριση των υδάτων

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την προστασία και διαχείριση των υδάτων της.
Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οδηγία 2000/60/ΕΚ προβλέπει ότι κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να εξασφαλίζει ότι, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή για κάθε τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού το οποίο βρίσκεται στο έδαφός του, αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές: η ανάλυση των χαρακτηριστικών της, η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος και ότι θα έχει περατωθεί το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις και τα προγράμματα παρακολούθησης που αναλαμβάνονται εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωσή τους.
Η οδηγία άρχισε να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου 2000. Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη υποχρεούνταν να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναλύσεις και μελέτες το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2004 και να έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικές εκθέσεις επί των αναλύσεων αυτών το αργότερο έως τις 22 Μαρτίου 2005.
Επειδή, ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δεν διαβίβασαν εμπροθέσμως τις συνοπτικές εκθέσεις, η Κομισιόν κίνησε τη διαδικασία προσφυγής κατά της Ελλάδας λόγω παραβάσεως του Κοινοτικού Δικαίου.

Σχόλια