Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μόλυνση στο Θριάσιο Πεδίο

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Πέμπτη την Ελλάδα για παραβίαση της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από επικίνδυνες ουσίες και της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ περί επικίνδυνων αποβλήτων εξαιτίας της μόλυνσης των υδάτων στο Θριάσιο Πεδίο.

Η Κομιισιόν προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά από καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν εξασφάλισε πλήρως την απαγόρευση απορρίψεως επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατηγορήθηκε για μη αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 80/68 στην περιοχή. Η Οδηγία ορίζει ότι πριν από τη διάθεση ή απόθεση απορρίψεων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας, που να περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της οικείας ζώνης, της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους, καθώς και άλλων στοιχείων. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έλαβε τα μέτρα που προβλέπει η Οδηγία 91/689 για την καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων που απορρίφθηκαν από τις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί με την Οδηγία 80/68/ΕΟΚ για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, όπως και με την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ, αφού έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της περί καταγραφής των επικίνδυνων αποβλήτων στην επίμαχη περιοχή, ενώ επιπλέον δεν έχει καταρτίσει το αναγκαίο σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

Σχόλια