Καταδίκη Ελλάδας από το ΔΕΕ για παράλειψη νομοθετικής πρωτοβουλίας στον τομέα των υδάτων

0

Σύμφωνα με απόφαση (link) του έκτου τμήματος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, (19.4.2012), η Ελλάδα καταδικάστηκε λόγω παράλειψης κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Η υποχρέωση κατάρτισης των εν λόγω σχεδίων απορρέει από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Τυπικά, η κατάρτιση των σχετικών σχεδίων όφειλε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009.

Την προσφυγή (pdf) κατά της Ελλάδος είχε ασκήσει από τις 14 Ιουνίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθώς η Επιτροπή δεν είχε λάβει μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 κανένα αντίγραφο των προσχεδίων, ζήτησε εξηγήσεις από την Ελλάδα και εκτιμώντας ότι η απάντηση δεν ήταν ικανοποιητική, απέστειλε στις 4 Ιουνίου 2010 έγγραφο οχλήσεως στη χώρα, ζητώντας την υποβολή παρατηρήσεων. Στην απάντησή της η Ελλάδα είχε ισχυριστεί, τότε, ότι τα οριστικά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών για καθεμία από τις 14 λεκάνες που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στην ελληνική επικράτεια, δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν τον Μάρτιο του 2012.

Σχόλια