Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΚ για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελλάδα παρέβη το κοινοτικό Δίκαιο, «μη θεσπίζοντας (μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2003) τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προς συμμόρφωση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Η ελληνική κυβέρνηση, μετά την αιτιολογημένη γνώμη της 1η Απριλίου του 2004, ισχυρίστηκε, ότι το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία δεν είχε καταστεί δυνατό να κατατεθεί στη Βουλή, λόγω της διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών στις 7 Μαρτίου 2004.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανέφερε ότι η επιτροπή που είχε συσταθεί με σκοπό την τελική επεξεργασία του σχετικού σχεδίου νόμου είχε ήδη περατώσει το έργο της και ότι η κατάθεση του σχεδίου αυτού στη Βουλή προς ψήφιση επρόκειτο να γίνει.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιολογία.