Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΚ για την προστασία των άγριων πτηνών

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η Ελλάδα παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία, καθώς δεν θέσπισε, ως όφειλε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενσωματώσει πλήρως ή/και ορθώς στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις που απορρέουν από ορισμένα άρθρα της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

Η οδηγία αφορά τη διατήρηση των αγρίων πτηνών, τη διαφύλαξη και διατήρηση των οικοτόπων, το χαρακτηρισμό των ζωνών ειδικής προστασίας και την απαγόρευση θήρας και συλλήψεως.

Με την προσφυγή της κατά της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η χώρα μας, μη θεσπίζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενσωματώσει πλήρως ή/και ορθώς στο ελληνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 3, παράγραφοι 1 και 2, 4, παράγραφος 1, 5 και 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις αυτές.

Το άρθρο 18, παράγραφος 1, της οδηγίας περί πτηνών ορίζει ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την κοινοποίησή της και ότι ενημερώνουν συναφώς αμέσως την Επιτροπή.

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας περί πτηνών δεν είχαν μεταφερθεί πλήρως ή/και ορθώς στο ελληνικό δίκαιο, κίνησε στις 10 Απριλίου 2006 τη διαδικασία λόγω παραβάσεως, που προβλέπεται στο άρθρο 226 ΕΚ, ζητώντας από την Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.

Με έγγραφο της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, η Ελλάδα αναγνώρισε την ανάγκη προσαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και πληροφόρησε την Επιτροπή ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης ενός σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης.

Στις 11 Μαΐου 2007 η Ελλάδα διαβίβασε την κοινή υπουργική απόφαση 87578/703/2007 (ΦΕΚ Β΄ 581/B/23.4.2007) περί τροποποιήσεως της κοινής υπουργικής αποφάσεως 41985/1985 και μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο του άρθρου 7, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας περί πτηνών.

Η Επιτροπή, μη έχοντας λάβει από την Ελλάδα καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των σχετικών διατάξεων, εξέδωσε στις 29 Ιουνίου 2007 αιτιολογημένη γνώμη με την οποία κάλεσε τη χώρα μας να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της.

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι η κατάσταση εξακολουθούσε να μην είναι ικανοποιητική, άσκησε την υπό κρίση προσφυγή.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία θέσπισης των μέτρων για ορθή μεταφορά της οδηγίας περί πτηνών στην ελληνική έννομη τάξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ότι θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα μέτρα, που ήταν αναγκαία για τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της οδηγίας περί πτηνών, δεν είχαν ακόμη θεσπιστεί μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας και αποφάσισε ότι υπό αυτές τις περιστάσεις, η προσφυγή της Επιτροπής πρέπει να θεωρηθεί βάσιμη.

Σχόλια