Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαίκό δικαστήριο για τις προϋποθέσεις απαλλαγής της πρώτης κατοικίας από τον φόρο κληρονομίας

0

 

Αντιθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,η ελληνική νομοθεσία που προβλέπει ότι η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία εφαρμόζεται αποκλειστικώς και μόνο στους Έλληνες και τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι είναι μόνιμοι κατοικοι της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών (Ν.2961/2001), «κατοικία ή οικόπεδο απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του. Δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι Έλληνες και οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας».

Με την απόφαση της 26ης Μαϊου 2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημειώνει ότι, κατά πάγια νομολογία, ο φόρος κληρονομίας εμπίπτει στις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου τα συστατικά στοιχεία των πράξεων αυτών περιορίζονται στο εσωτερικό ενός μόνον κράτους-μέλους.

Κατά το ΔΕΕ, στους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων περιλαμβάνονται, ανάμεσα στα άλλα και όσα μέτρα έχουν ως συνέπεια την απομείωση της αξίας της κληρονομίας κατοίκου κράτους, άλλου από το κράτος στο οποίο βρίσκονται τα οικεία περιουσιακά στοιχεία και το οποίο επιβάλλει φόρο κληρονομίας επί των στοιχείων αυτών.

Ως εκ τούτου, κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων η Κανονιστική Ρύθμιση κράτους-μέλους κατά την οποία ως προϋπόθεση απαλλαγής από τον φόρο κληρονομίας ορίζεται ο τόπος κατοικίας του κληρονομουμένου και του κληρονόμου κατά τον χρόνο του θανάτου, με αποτέλεσμα να καθιστά επαχθέστερη τη φορολογική μεταχείριση των κληρονομιών που αφορούν κατοίκους αλλοδαπής, σε σχέση με τη μεταχείριση όσων κληρονομιών αφορούν μόνον κατοίκους ημεδαπής.

 Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.
 

Σχόλια