Καταδίκη της Ελλάδας για την αποτέφρωση των αποβλήτων

0

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Πέμπτη την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο με απόφασή του έκρινε ότι η Ελλάδα δεν θέσπισε, όπως όφειλε, τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, τα κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με αυτή το αργότερο μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2002 και να πληροφορήσουν αμέσως την Επιτροπή για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι επρόκειτο πολύ σύντομα να εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Σχόλια