Καταδίκη της Ελλάδας για την επιβολή λιμενικών τελών και δικαίωσή της για περιορισμό στις υπηρεσίες από τα ρυμουλκά

0

Με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για την επιβολή σειράς λιμενικών τελών, δεχόμενο ότι τα εν λόγω τέλη αποτελούν σαφή παραβίαση της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι η Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ λιμενικά τέλη, όπως αυτά που επιβάλλονται στα πλοία κατά την προσόρμισή τους στους λιμένες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή αυτά που πηγαίνουν υπέρ των λιμενικών ταμείων των Οργανισμών Λιμένος ΑΕ, αλλά και το δικαίωμα των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λιμένες να επιβάλουν τέλη στα οχήματα, παραβιάζει το άρθρο 1 του κανονισμού ΕΟΚ 4055/86.

Παράλληλα το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της Επιτροπής για το θέμα της σημαίας των πλοίων που δύνανται να πραγματοποιούν εργασίες ρυμουλκήσεως, παροχή επιθαλάσσιας αρωγής και διεξαγωγή ναυαγοσωστικών εργασιών εντός ή μεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, η ρυμούλκηση πλοίου δεν μπορεί να θεωρηθεί θαλάσσια μεταφορά, αλλά αρωγή στη μετακίνηση σκάφους. Κατά συνέπεια, η προσφυγή της Επιτροπής θα πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η ρυμούλκηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2, παράγραφος 1, του κανονισμού 3577/92.

Σχόλια