Κατακύρωση του μεγαλύτερου έργου Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης αξίας 10,5 εκ.

0

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι το έργο «Oλοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης» κατακυρώνεται στην Ένωση εταιρειών «Intrasoft Ιnternational S.A.», «ALTEC INTEGRATION A.E.» και «QUALITY AND RELIABILITY A.Ε.».

Το κύριο αντικείμενο του έργου [Link] αφορά στην ανάπτυξη λογισμικών και συστημάτων πληροφορικής, ο αρχικός προϋπολογισμός του είχε εκτιμηθεί στις 10.973.450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ το τελικό ποσό κατακύρωσης του έργου ανέρχεται στις  10.406.724,58 €. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Στην Α’ Φάση του το έργο θα αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για τη διαχείριση της ροής ποινικής και πολιτικής διαδικασίας, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων.
Στην Α΄ Φάση, το ΟΣΔΔΥ- ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο.

Στη Β΄ Φάση, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου, το (ΟΣΔΔΥ) θα επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας.

Το έργο κατακυρώνεται στην Ένωση εταιρειών «Intrasoft Ιnternational S.A.», «ALTEC INTEGRATION A.E.» και «QUALITY ANDRELIABILITY A.Ε.» που είναι υποχρεωμένη, εφόσον το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει σύμβαση Συντήρησης μετά το πέρας της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» με τίμημα ετήσιου κόστους συντήρησης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 926.756,24 με ΦΠΑ.

 

 

Σχόλια