Κατανομή θέσεων προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (Αθήνα, 05-10-2017, Αρ. Πρωτ.: 71192), ολοκληρώθηκε η κατανομή, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, του συνόλου των θέσεων προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 38 του Π.Δ/τος 96/2017, ως εξής:

 

Σχόλια