Κατάργηση του επικυρώσιμου την 1/1/2017

0

Με διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας με  τίτλο «Εθνικός
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και
Εφαρμοστικές Διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ – Α – 85)».

Στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση των επικυρωσίμων την
1/1/2017. Ειδικότερα, στο τέλος της παρ.10 του αρ.39 του Ν.4387/2016
προστίθεται το εξής κείμενο: «Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης (δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.δ.4114/1960 (Α’164) όπως προστέθηκε με την περ. (α) της παρ.8 του άρθρου
22 του ν.1868/1989 (Α’230), καταργείται».

Σχόλια