Κατάρτιση τμημάτων και κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019

0

10 Αυγούστου 2018

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο)

Σήμερα, 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’, στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγματος και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι:

1) Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 3) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη, 4) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 5) Πηνελόπη Ζωνταντού, 6) Μαρία Χυτήρογλου – Εισηγήτρια, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Χριστόφορος Κοσμίδης, 8) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 9) Ευγενία Προγάκη, 10) Ασπασία Μαγιάκου, 11) Ειρήνη Καλού, 12) Αρτεμισία Παναγιώτου, 13) Σοφία Ντάντου, 14) Δημήτριος Γεώργας, 15) Δημήτριος Τζιούβας, 16) Γεώργιος Αναστασάκος, 17) Ιωάννης Μαγγίνας, 18) Σοφία Καρυστηναίου, 19) Διονυσία Μπιτζούνη, 20) Μαρία Νικολακέα, 21) Αβροκόμη Θούα, 22) Ιωάννης Φιοράκης, 23) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 24) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 25) Παρασκευή Καλαϊτζή, 26) Ναυσικά Φράγκου, 27) Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, 28) Θεόδωρος Τζανάκης, 29) Μαρία Τζανακάκη, 30) Μαρία Παπασωτηρίου, 31) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, 32) Κωνσταντίνος Πιτταράς, 33) Αντιγόνη Καραΐσκου – Παλόγου, 34) Ευφροσύνη Καλογεράτου – Ευαγγέλου, 35) Σοφία Τζουμερκιώτη, 36) Γεώργιος Κουτσοκώστας, 37) Λουκάς Μόρφης και 38) Γεώργιος Δημάκης, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως νόμιμος αναπληρωτής της κωλυόμενης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου – Βασιλοπούλου, και η Γραμματέας της Ολομελείας Αικατερίνη Φωτοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 63 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 74 υπηρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα οκτώ (38), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α’ του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια, σε Συμβούλιο, ασχολήθηκε με την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019. Η Εισηγήτρια – Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Χυτήρογλου, πρότεινε όσα αναφέρονται στο διατακτικό. Η παριστάμενος νόμιμος αναπληρωτής της κωλυόμενης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου, αφού συμφώνησε με την πρόταση της Εισηγήτριας, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3346/2005 «Με απόφαση της Ολομέλειας, σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προκειμένου να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από 14 Ιουνίου 2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ ν. 1756/1988, όπως αντίκ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την κατάρτιση των τμημάτων για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου (Αντιπροέδρων και Αρεοπαγιτών) από τους ήδη υπηρετούντες και τους Αντιπροέδρους που θα προαχθούν σε κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων. Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στην Εισηγήτρια, Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, η οποία εισηγήθηκε τις τοποθετήσεις των δικαστών στα οικεία Τμήματα, με γνώμονα την αρχαιότητα, τις αιτήσεις προτιμήσεως που υπέβαλαν και τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες. Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια, αποφάσισε, ομόφωνα, την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, καθώς και τον τρόπο αναπλήρωσης των Αρεοπαγιτών στα Τμήματα, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό αναφερόμενα, εξουσιοδοτώντας παράλληλα, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου να προβεί σε τοποθετήσεις και μετακινήσεις Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, εάν παραστεί ανάγκη.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α. Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α’ 1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Γεώργιος Λέκκας, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Αθανάσιος Καγκάνης, 2) Αλτάνα Κοκκοβού, 3) Αγγελική Τζαβάρα, 4) Θωμάς Γκατζογιάννης, 5) Χρήστος Τζανερρίκος, 6) Γεώργιος Χριστοδούλου και 7) Μαρία Κουβίδου, ως μέλη του.

Α’ 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 2) Αβροκόμη Θούα, 3) Γεώργιος Αποστολάκης, 4) Θεόδωρος Κανελλόπουλος, 5) Κυριάκος Οικονόμου και 6) Αναστασία Περιστεράκη, ως μέλη του.

Β΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Σοφία Καρυστηναίου, 2) Μαρία Νικολακέα, 3) Αρετή Παπαδιά, 4) Σοφία Τζουμερκιώτη, 5) Γεώργιος Δημάκης και 6) Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, ως μέλη του.

Β΄ 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ήτοι η Πηνελόπη Ζωντανού, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Δήμητρα Κοκοτίνη, 2) Θεόδωρος Τζανάκης, 3) Νικόλαος Πιπιλίγκας, 4) Αντιγόνη Καραΐσκου – Παλόγου και 5) Λουκάς Μόρφης, ως μέλη του.

Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και οκτώ (8) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Μαρία Βαρελά, 2)Ασπασία Μαγιάκου, 3) Πέτρος Σαλίχος, 4) Ιωάννης Φιοράκης, 5) Παρασκευή Καλαϊτζή, 6) Γεώργιος Παπανδρέου, 7)Λάμπρος Καρέλος και 8) Ανθή Γκάμαρη, ως μέλη του.

Δ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Ειρήνη Καλού, 2) Γεώργιος Χοϊμές, 3) Μαρία Τζανακάκη, 4) Αντώνιος Τσαλαπόρτας, 5) Ελένη Φραγκάκη, 6) Κωνσταντίνος Παναρίτης και 7) Θεόδωρος Μαντούβαλος, ως μέλη του.

ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ε΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η Μαρία Χυτήρογλου, ως πρόεδρος, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Διονυσία Μπιτζούνη, 2) Βασιλική Ηλιοπούλου, 3) Βασιλική Μπαζάκη – Δρακούλη, 4) Μαρία Βασδέκη, 5) Πηνελόπη Παρτσαλίδου – Κομνηνού, 6)Στυλιανός Δαρέλλης και 7) Ζωή Κωστόγιαννη – Καλούση, ως μέλη του.

ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και οκτώ (8) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Αρτεμισία Παναγιώτου, 2) Γεώργιος Αναστασάκος, 3) Μαρία Γεωργίου, 4) Ευφροσύνη Καλογεράτου – Ευαγγέλου, 5) Ζαμπέτα Στράτα, 6) Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, 7) Σταματίκη Μιχαλέτου – Τσιχλάκη και 8) Αλεξάνδρα Σιούτη, ως μέλη του.

Ζ’ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσει ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος, ήτοι η Αγγελική Αλειφεροπούλου, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Δημήτριος Γεώργας, 2) Δημητριός Τζιούβας, 3) Ιωάννης Μαγγίνας, 4) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, 5) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 6) Χρυσούλα Φλώρου – Κοντοδήμου και 7) Γεώργιος Κόκκορης, ως μέλη του. Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου να προβεί σε τοποθετήσεις και μετακινήσεις Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, εάν παραστεί ανάγκη.

Γ. Ορίζεται ότι θα καλούνται ως αναπληρωτές Αρεοπαγίτες, για κάθε τμήμα, οι εξής:

1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Α2΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α1΄ τμήματος και αντίστροφα

2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Β1΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β2΄ τμήματος και αντίστροφα.

3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Δ΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ΄ τμήματος και αντίστροφα.

4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκάστου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης των άλλων ποινικών τμημάτων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 21 Ιουνίου 2018.

Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Σχόλια