Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για κατάργηση 23 φορέων του δημοσίου

0

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά στο κλείσιμο 23 φορέων του δημοσίου, τις αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και την απλοποίηση ορισμένων διοικητικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι φορείς που καταργούνται κρίθηκαν ως μη απαραίτητοι, ενώ απομακρύνεται και το προσωπικό τους. Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προβλέπεται η απόλυση όσων είχαν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ για τους εργαζόμενους στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προβλέπεται η ένταξή τους στο πρόγραμμα της κινητικότητας, αφού προηγουμένως ενταχθούν στη διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, αλλάζει και το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού με την εισαγωγή της ποσόστωσης, της συγκριτικής δηλαδή αξιολόγησης στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων, ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η σημερινή απαξίωση.

Στο νέο νομοσχέδιο προωθούνται και οι διοικητικές απλουστεύσεις, προκειμένου να περιοριστεί
η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών όπως:

– Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο -εγγράφου που έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή- αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.
– Η κατάργηση από 1ης Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ.
– Η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.