Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». Στο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένες αγορές, τις ελάχιστες υποχρεώσεις των εκδοτών και την ανεξαρτησία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, τροποποιούνται διατάξεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ενώ αναδιαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και θεσπίζεται νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΔΕ, που μετονομάζονται σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης. Επιπλέον, προβλέπονται διατάξεις για τη λύση και εκκαθάριση Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιρειών και ρυθμίσεις για το Επικουρικό Κεφάλαιο.