Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο, με τίτλο «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ποσοστού του βασικού μετόχου των ΜΜΕ από το 5% στο 1%, απαγορεύει τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και με τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών.

Επίσης, το σχέδιο νόμου απαγορεύει στις υπεράκτιες (offshore) εταιρείες να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν μερίδια ή να είναι εταίροι σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Σχόλια