Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για τη χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

0

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπη Παυλόπουλο, το σχέδιο νόμου «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, με το οποίο, κατά κύριο λόγο, ενσωματώνεται, στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2003/98 (L 345/90/31.12.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣΔΔΑ, το σχέδιο νόμου αποκαθιστάι δύο παραβιάσεις του Συντάγματος και του κοινοτικού δικαίου από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ (Πρόβλεψη ποσοστού 15% για την πρόσληψη γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 3013/2002, η οποία αντίκειται προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 Συντ., αλλά και προς την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών – Κατάργηση των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και της αριθμ. 26024/1990 Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η επιβολή τέλους υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λιμάνια, για τα οχήματα που επιβιβάζονται σε οχηματαγωγά πλοία, τα οποία προορίζονται μόνο για τα λιμάνια του εξωτερικού).

Σχόλια