Κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”

0

Κατατέθηκε εχθές στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο [PDF] επιχειρείται μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. “Για πρώτη φορά, η χώρα εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή στο συγκεκριμένο τομέα. Πλέον, από το αίτημα για την προμήθεια ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας ή για την ανάθεση ενός δημοσίου έργου, έως την οριστική περάτωση των συμβάσεων, όλες οι διαδικαστικές πράξεις θα διενεργούνται ηλεκτρονικά”.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια καθώς ελαχιστοποιείται η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και εξαλείφεται η δυνατότητα συναλλαγής.

Στο πλαίσιο δε, της υφιστάμενης νομοθεσίας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις ιδιαιτερότητες των αναγκών των δημοσίων διαγωνισμών, καθιερώνεται η χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, γεγονός που θα συμβάλει στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό.

Επίσης,με το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, επέρχονται τροποποιήσεις σε θέματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ενώ βελτιώνεται και το ισχύον νομικό πλαίσιο, με το οποίο ρυθμίζεται ο νέος τύπος εταιρείας, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

Με το τρίτο κεφάλαιο, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κεφάλαιο του Ν. 4072/2012 για τα εμπορικά σήματα και η νομοθεσία εναρμονίζεται με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προστατεύοντας ως εμπορικό σήμα και τα διαφημιστικά συνθήματα. Όπως χαρακτηρικά αναφέρεται στο άρθρο 14 του τρίτου κεφαλαίου, «Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans)». Επίσης, ορίζεται ότι ο νέος δικαιούχος σήματος μπορεί να ασκήσει παρέμβαση, εφόσον η μεταβίβαση του σήματος γίνεται κατά το στάδιο που η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της Διοίκησης, των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τη νομοθετική πρόβλεψη, διευκρινίζεται ένα ζήτημα, το οποίο είχε απασχολήσει τα Διοικητικά Δικαστήρια. Με το άρθρο 16, αποσαφηνίζεται ότι η παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος είναι έγγραφη, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της ασφάλειας των συναλλαγών.

Τέλος, με τις διατάξεις του τετάρτου καφάλαιου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το παράνομο εμπόριο, η έξαρση του οποίου έκανε επιτακτική την ανάγκη για νομοθετικές – θεσμικές παρεμβάσεις.

Σχόλια