Κατατέθηκε στην ΕΕ το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

0

Υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Το έργο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Δράσης 7.3.6. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μέσα στα επιτρεπτά χρονικά όρια και στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και της Συνθήκης του Τόκιο.

Η έγκριση του τελικού Εθνικού Σχεδίου και η οριστικοποίηση της κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2005.

Το έργο είχε κατοχυρωθεί στην ανάδοχο εταιρεία τον Ιανουάριο του 2004, ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση λόγω προσωρινής διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κατακύρωσης και της σχετικής σύμβασης, ύστερα από προσφυγή άλλης εταιρείας που συμμετείχε στη σχετική προκήρυξη.

Σχόλια