Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και επανακαθορίζει σημαντικά στοιχεία του σχετικού νομικού πλαισίου.

Στο μεταξύ, κατατέθηκε και από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το νομοσχέδιο σχετικά με την κοινοτική συνδρομή στον τομέα της άμεσης φορολογίας με τίτλο «αμοιβαία συνδρομή των κρατών- μελών της ΕΕ στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις».

Σχόλια