Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τους συμβασιούχους

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις», το οποίο αφορά μεταξύ άλλων και στις ρυθμίσεις για τους συμβασιούχους. Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που τους αφορούν είναι οι εξής:

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν, όπου απαιτείται, οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 164/2004.

Προσαύξηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων, οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004 για αναγνώριση των συμβάσεών τους ως συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κατάρτιση από το ΑΣΕΠ κυλιόμενου πίνακα επιλαχόντων ορισμένης χρονικής διάρκειας, από τον οποίο θα καλύπτονται και θέσεις πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν, για επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης.

Εισαγωγή της συνέντευξης στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με κριτήρια.

Ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998, συνεπεία της απόφασης 2394/2004 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχόλια