Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινόχρηστου χώρου

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη με αίτημα την υλοποίηση της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κηφισιά, και την ορθή εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών στα αντίστοιχα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής.

Η Αρχή διαπίστωσε την πολυετή κωλυσιεργία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την αδράνεια στην εξέλιξη της υπόθεσης, με συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των αιτημάτων κατεδάφισης των υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όρισε ημερομηνία κατεδάφισης των κατασκευών, η οποία υλοποιήθηκε με ευθύνη του Δήμου Κηφισιάς δεκατρία χρόνια μετά την αρχική σύνταξη έκθεσης υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών.

– Σύνοψη διαμεσολάβησης

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας να διαµεσολαβήσει για την υλοποίηση της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών εντός κοινοχρήστου χώρου, επί της πλατείας Αγ. ∆ηµητρίου και Κυριαζή 9 στην Κηφισιά, θέτονταςταυτόχρονα, ζήτηµα ορθής εφαρµογής των ρυµοτοµικών γραµµών στα αντίστοιχα οικοδοµικά τετράγωνα της περιοχής.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και ηεπιβολή προστίµων. Μέχρι την εφαρµογή του ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες όφειλαν να µεριµνούν για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών, ενώ µετά την εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου, οι υπηρεσίες δόµησης των ∆ήµων οφείλουν να προωθούν τη διαδικασία κατεδάφισης στις υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων που έχουν την αρµοδιότητα τηςεκτέλεσης των κατεδαφίσεων. Οι υποχρεώσεις των αποκεντρωµένων διοικήσεων αφορούν έλεγχο καταλληλότητας των διατιθέµενων µηχανηµάτων των ΟΤΑ,ολοκλήρωση της καταγραφής και ιεράρχησης των υφιστάµενων αιτηµάτωνκατεδάφισης αυθαιρέτων, πρόβλεψη χρηµατοδότησης κλπ. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα κατεδαφίσεων σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, όταν πρόκειται για κατεδαφίσεις µικρής έκτασης αυθαιρέτων ελαφράς κατασκευής.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι κατασκευές είχαν καταγραφεί ήδη από το έτος 2002 και ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσε στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο, εντός του οποίου είχαν ανεγερθεί οικατασκευές, είχε αποδεχθεί την έκθεση αυθαίρετων κατασκευών και τα επιβληθέντα πρόστιµα είχαν καταστεί οριστικά. Παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω κατασκευές είχαν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα αυθαίρετες, ο ∆ήµος Κηφισιάς ενηµέρωσε τον ιδιοκτήτη, µε καθυστέρηση έξι ετών, σχετικά µε την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και την υποχρέωση επαναφοράς του ακινήτου στη νόµιµη κατάσταση. Στη συνέχεια, χρειάστηκαν άλλα δύο έτη για να παρέµβει το Γραφείο ∆ηµάρχου Κηφισιάς, το οποίο έδωσε νέα προθεσµία δεκαπέντε ηµερών για την αποµάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, αλλά χωρίς αποτέλεσµα.

Η Αρχή διαπίστωσε την πολυετή κωλυσιεργία των υπηρεσιών και την αδράνεια στην εξέλιξη της υπόθεσης, µε συνέπεια τη σηµαντική καθυστέρηση στην υλοποίησητων αιτηµάτων κατεδάφισης των υφιστάµενων αυθαίρετων κατασκευών. Σηµαντική καθυστέρηση σηµειώθηκε και εκ µέρους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, η οποία επικαλούνταν, άλλοτε παράλειψη του ∆ήµου να αποστείλει τον πλήρη φάκελοτου αυθαιρέτου, άλλοτε την έλλειψη κατάλληλων µηχανηµάτων και άλλοτε την έλλειψη χρηµατοδότησης. Ο Συνήγορος κάλεσε το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής να µεριµνήσει για την άµεση συµµόρφωση της αρµόδιας διεύθυνσης στις υποχρεώσεις της, καθώς και την επίσπευση της υλοποίησής τους.

Κατόπιν της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση όρισε ηµεροµηνία κατεδάφισης των κατασκευών, οι οποίες, εν τέλει,κατεδαφίστηκαν µε ευθύνη του ∆ήµου Κηφισιάς, που διέθεσε τα κατάλληλα µηχανικά µέσα και προσωπικό. Η Υπηρεσία ∆όµησης Κηφισιάς παρέστη µε επιβλέποντες µηχανικούς, ενώ τη διαδικασία παρακολούθησε και ειδικός επιστήµονας της Αρχής. Η δαπάνη των εργασιών κατεδάφισης καταλογίστηκε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου,µαζί µε τη δαπάνη αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος είχε προφανώς καταληφθεί, λόγω των αυθαιρέτων κατασκευών, επί δεκατρία χρόνια.

Διοικητική Ανταπόκριση

Σχόλια