Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων

0

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012), το οποίο προστέθηκε στο ν. 4062/2012 με το άρθρο 24 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.6.2018).

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και ο καθορισμός προστίμων σχετικά με την υποχρέωση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 καθώς και την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί[Link] την 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Γ. Σταθάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχόλια