Κοινό υπόμνημα για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου περί ασύλου κατέθεσαν 6 ελληνικές οργανώσεις στην Κομισιόν

0

Στην από κοινού κατάθεση υπομνήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο διαμαρτύρονται για την παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας που διέπει τη διαδικασία χορήγησης ασύλου προχώρησαν έξι ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρόκειται για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τη Διεθνή Αμνηστία, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, την Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και την PRAKSIS.
Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, το θεσμικό πλαίσιο για το άσυλο περιλαμβάνει στη χώρα μας σημεία που δεν συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το Προεδρικό Διάταγμα 81/2009 με τίτλο «Τροποποίηση Π.Δ. 90/2008 “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα”», που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επέφερε αλλαγές επί τα χείρω.
Σύμφωνα με το κείμενο των έξι οργανώσεων, αυτές είναι οι ακόλουθες:
α) Η μεταβίβαση της αποφασιστικής αρμοδιότητας επί των αιτημάτων ασύλου στους κατά τόπους Αστυνομικούς Διευθυντές.
β) Η διεξαγωγή της συνέντευξης του αιτούντος ασύλου από Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη σχεδόν αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους (δύο αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες). Η Ύπατη Αρμοστεία ανακοίνωσε ότι αρνείται να συμμετάσχει στις εν λόγω επιτροπές, θεωρώντας ότι οι αλλαγές που υιοθετήθηκαν δεν εγγυώνται µία δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου.
γ) Η κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών µε συνέπεια η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας να απομείνει το µόνο µέσο προσβολής των απορριπτικών αποφάσεων επί των αιτημάτων ασύλου.

Σχόλια