Κομισιόν: Αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα για διπλώματα οπτικού

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ, στο μέτρο που εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει ορισμένα διπλώματα οπτικού άλλων κρατών μελών μετά την απόφαση του ΔΕΚ της 4ης Δεκεμβρίου 2008, στην υπόθεση C-84/07.
Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει ιταλικά διπλώματα οπτικού που χορηγούνται στο πλαίσιο συμφωνίας δικαιόχρησης που έχει συναφθεί μεταξύ ιταλικών ιδρυμάτων κατάρτισης και αντίστοιχων ελληνικών ιδρυμάτων.
Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των διπλωμάτων αυτών δεν δύνανται ακόμη να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα.