Κομισιόν: Άμεση τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τις γλωσσικές απαιτήσεις για δασκάλους

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της χώρας με την οποία απαιτείται από δασκάλους προερχόμενους από την ΕΕ που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.

Το αίτημα αυτό λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, της δεύτερης φάσης της διαδικασίας επί παραβάσει, όπως καθορίζεται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ. Αν οι ελληνικές αρχές δεν δώσουν ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι , επιβάλλοντας στους αλλοδαπούς δασκάλους την υποχρέωση άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 53 της οδηγίας 2005/36/EΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και το άρθρο 39 της Συνθήκης το οποίο εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Το άρθρο 53 της οδηγίας 2005/36/EΚ προβλέπει ότι οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής. Το δικαίωμα των κρατών μελών να απαιτούν ορισμένο επίπεδο γνώσεων της εθνικής τους γλώσσας δεν είναι απεριόριστο και πρέπει να είναι αναλογικό και αναγκαίο για την επίμαχη εργασία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία αποκλεισμού επαγγελματιών με τα κατάλληλα προσόντα από άλλα κράτη μέλη.

Θεωρείται δυσανάλογη η γενική απαίτηση για όλους τους αλλοδαπούς δασκάλους να διαθέτουν άριστη γνώση των ελληνικών, ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο ασκούν το επάγγελμά τους και το πεδίο δραστηριοτήτων διδασκαλίας τους.

Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και για την απαίτηση της ελληνικής νομοθεσίας να πιστοποιείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας μόνο με πέντε είδη ειδικών πτυχίων, τέσσερα από τα οποία μπορούν να αποκτηθούν μόνο στο ελληνικό έδαφος.

Σχόλια