Κομισιόν: Διαδικασία έρευνας για την Ολυμπιακή

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με χρηματοοικονομικές ροές και μεταβιβάσεις που ενδέχεται να συνιστούν κρατικές ενισχύσεις προς την Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ.

Οι προς διερεύνηση ενισχύσεις πιστεύεται ότι χορηγήθηκαν στις εν λόγω εταιρείες μετά την αρνητική απόφαση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2005, σύμφωνα με την οποία οι δύο εταιρείες είχαν λάβει παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά κρατικές ενισχύσεις.

Η Κομισιόν έχει ζητήσει από την Ελλάδα να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έρευνας.

«Η λεπτομερής προκαταρκτική έρευνα που έχουμε διεξαγάγει μετά από καταγγελίες ανταγωνιστριών εταιρειών δεν έχει καθησυχάσει τις αμφιβολίες μας ότι περαιτέρω ενίσχυση μπορεί να έχει χορηγηθεί και στις δύο επιχειρήσεις και δεν έχουμε καμία επιλογή από το να κινήσουμε την επίσημη διαδικασία έρευνας. Ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί το μέλλον μιας υγιούς αγοράς αεροπορικών μεταφορών στην Ελλάδα, που να βασίζεται στο θεμιτό ανταγωνισμό και που να κατοχυρώνει έτσι τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών και φορολογουμένων, είναι να εξασφαλίσει η Ελλάδα τη συμμόρφωση με το νόμο», είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ζακ Μπαρό και επίτροπος υπεύθυνος για τις Μεταφορές.

Στην απόφασή της, η Επιτροπή επισημαίνει τέσσερα διαφορετικά ζητήματα. Πρώτον, έχει λόγους να πιστεύει πως η Ελλάδα χορήγησε παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά κρατική ενίσχυση στην Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές μέσω της συνεχιζόμενης ανοχής όσον αφορά τις φορολογικές οφειλές και τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης των εν λόγω εταιρειών από τον Δεκέμβριο του 2004.

Δεύτερον, η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει πως η Ελλάδα χορήγησε παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά κρατική ενίσχυση στις Ολυμπιακές Αερογραμμές με τη χρηματοδότηση μισθώσεων αεροσκαφών από τον Μάιο του 2005.

Τρίτον, η Επιτροπή θα διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τα ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο διαιτητικών αποφάσεων. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι απόρροια αγωγών της εταιρείας αυτής κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Οι σχετικές πληρωμές μπορεί να περιλαμβάνουν υπέρμετρη αντιστάθμιση (υπεραποζημίωση) και να αποτελούν νέα κρατική ενίσχυση.

Τέλος, η Επιτροπή διερωτάται αν η παροχή, με νόμο του 2005, στην Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές ειδικής προστασίας έναντι των πιστωτών τους συνιστά κρατική ενίσχυση. Η προστασία αυτή έναντι των πιστωτών τους σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται η κίνηση διαδικασιών και η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος των εταιρειών αυτών, από οποιονδήποτε ιδιώτη πιστωτή. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η νομική αυτή προστασία δεν παρέχεται σε καμία άλλη οντότητα στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι Ολυμπιακές Αερογραμμές και η Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες είναι διάδοχες επιχειρήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία χορηγήθηκε ενίσχυση για αναδιάρθρωση τη δεκαετία του 90 και ως εκ τούτου καμία από αυτές τις δύο επιχειρήσεις δεν μπορεί να ωφεληθεί πάλι από τέτοια ενίσχυση για αναδιάρθρωση.

Η Ελλάδα έχει έναν μήνα για να ανταποκριθεί στην Επιτροπή και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Σχόλια