Κομισιόν: Διαδικασία κατά της Ελλάδος για τις δημόσιες συμβάσεις

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδας όσον αφορά τη συμβατότητα των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων έξι επιμέρους έργων του συνολικού προγράμματος «Προστασία και αξιοποίηση του δάσους Σέιχ-Σου της Θεσσαλονίκης» με το κοινοτικό δίκαιο.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι δύο επιμέρους έργα ανατέθηκαν με κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 23, 32 και 36 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες ανάθεσης για τα έξι επιμέρους έργα είναι αντίθετες προς τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι διαδικασίες ανάθεσης δρομολογήθηκαν σε στάδιο στο οποίο τα αντίστοιχα αντικείμενα των συμβάσεων δεν μπορούσαν να οριοθετηθούν κατά τρόπο ασφαλή και επακριβή, γεγονός που καθιστά ασαφή τα αντικείμενα των συμβάσεων.

Σχόλια