Κομισιόν: Ενεκρίθη η προτεινόμενη απόκτηση του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων της ΕΕ, ενέκρινε την προτεινόμενη απόκτηση του ελληνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ από τον γερμανικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε σημαντικό τμήμα αυτού.
Η Deutsche Telekom AG (DTAG) είναι ένας ολοκληρωμένος φορέας παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Αναπτύσσει δραστηριότητες σε πενήντα χώρες σε όλο τον κόσμο και παρέχει υπηρεσίες σταθερών επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη του ΕΟΧ.
Ο OTE παρέχει υπηρεσίες σταθερών επικοινωνιών στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και μέσω της θυγατρικής του, της Cosmote, υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Η Επιτροπή εξέτασε την προτεινόμενη πράξη και διαπίστωσε ότι λόγω του ότι τα δίκτυα της DTAG και του OTE είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά μεταξύ τους, οι περιορισμένες οριζόντιου τύπου αλληλοεπικαλύψεις στις αγορές λιανικής σταθερής τηλεφωνίας και χονδρικής μίσθωσης γραμμών στη Ρουμανία δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα στην άσκηση ανταγωνισμού.
Εκτός αυτού, η Επιτροπή εξέτασε τις δυνητικές επιπτώσεις των κάθετων σχέσεων που δημιουργούνται σε ορισμένες αγορές χονδρικής διεθνούς περιαγωγής και χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε σταθερά και κινητά δίκτυα.
Στις αγορές διεθνούς περιαγωγής, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ξένοι φορείς κινητών επικοινωνιών θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής εναλλακτικών ανεξάρτητων φορέων παροχής υπηρεσιών σε όλες τις χώρες στις οποίες ο ΟΤΕ παρέχει επί του παρόντος χονδρική διεθνή περιαγωγή.
Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τις δυνατές επιπτώσεις της πράξης στην αγορά παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΠΤΥ) και στις αγορές παροχής των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παροχή ΠΤΥ, ιδίως όσον αφορά τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι ΠΤΥ είναι ενισχυμένες υπηρεσίες σύνδεσης για πελάτες που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε δύο ή περισσότερες χώρες και παρέχουν στους πελάτες αυτούς δέσμες εικονικών ιδιωτικών δικτύων για φωνή και δεδομένα, καθώς και προηγμένου τύπου λειτουργίες. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι οι τοπικοί βρόχοι και οι μισθωμένες γραμμές.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά την άσκηση ανταγωνισμού στις αγορές αυτές.
Συγκεκριμένα, έκρινε ότι οι ανταγωνιστικοί φορείς παροχής ΠΤΥ δεν πρόκειται να έχουν κανένα πρόβλημα πρόσβασης στα απαραίτητα για αυτούς στοιχεία εξαιτίας της προτεινόμενης πράξης.

Σχόλια