Κομισιόν για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

0

Αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποφάσισε να αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για την οδηγία 96/92/EΚ και ειδικότερα τις διατάξεις για το διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρακτική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να ενσωματώνει το κόστος εξόρυξης λιγνίτη στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει τη δημοσίευση χωριστών λογαριασμών για την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ο διαχωρισμός των λογαριασμών των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαίος προκειμένου να αποφεύγονται η διακριτική μεταχείριση και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.