Κομισιόν κατά της Ελλάδος για το ΦΠΑ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα δύο αιτιολογημένες γνώμες, ενέργεια που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, αφενός, της οδηγίας 2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, όσον αφορά ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν να απλουστεύσουν τη διαδικασία επιβολής του ΦΠΑ και να συνδράμουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, και για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων, και αφετέρου της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.
Η επιδίωξη μιας καλύτερης διακυβέρνησης στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση από μέρους των κρατών μελών, των προθεσμιών που ορίζονται για τη μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο.
Εξάλλου, οι υποχρεώσεις των εν λόγω κρατών μελών δεν περιορίζονται στη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά περιλαμβάνουν την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα εγκριθέντα μέτρα μέσω της κωδικοποίησης των νομοθετικών διατάξεων στην κατάλληλη βάση δεδομένων της Επιτροπής. Εφόσον, για ορισμένες οδηγίες, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, το κράτος μέλος οφείλει ωστόσο να προβεί σε ρητή σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.
Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν ενημέρωσε τη Επιτροπή, με τον απαιτούμενο τρόπο, σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2006/69/ΕΚ και 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή κάλεσε, με επιστολές της 29.01.2008 και 18.03.2008, τη χώρα αυτή να της υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του θέματος, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Ουδεμία απάντηση δόθηκε στις δύο αυτές επιστολές. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξάγει το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω δύο οδηγίες δεν έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο.
Με την οδηγία 2006/69/ΕΚ θεσπίστηκαν περισσότερο αποτελεσματικοί και διαφανείς κανόνες προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εγκρίνουν, με πιο ευέλικτο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν, μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης. Παράλληλα, καταργήθηκαν ορισμένες ισχύουσες παρεκκλίσεις για ορισμένα κράτη μέλη. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 31/12/2007.
Η οδηγία 2006/112/ΕΚ αποτελεί την αναδιατύπωση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ που ήταν άλλοτε γνωστή ως η «6η οδηγία ΦΠΑ», έτσι ώστε το προϊόν του εξορθολογισμού των διαφόρων τροποποιήσεων που επιβλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου στην εν λόγω οδηγία να αποτελέσει ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ την 01/01/2008.
Ελλείψει απόκρισης από μέρους της Ελλάδας εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει για τις εν λόγω δύο υποθέσεις στο Δικαστήριο.

Σχόλια