Κομισιόν: Μέτρα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για μη κατάλληλη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών περί ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
Πρόκειται ιδίως για τις απαιτήσεις που αφορούν τις εθνικές δραστηριότητες παρακολούθησης της συμμόρφωσης αερολιμένων και αερομεταφορέων.
Σύμφωνα με τους δύο σχετικούς κανονισμούς, τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά όλους τους αερολιμένες που βρίσκονται στο έδαφός τους ώστε να εξασφαλίζεται ταχύς εντοπισμός και διόρθωση τυχόν ελλείψεων στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να απασχολούν στις δραστηριότητες παρακολούθησης της συμμόρφωσης επαρκή αριθμό ελεγκτών.
Η Ελλάδα καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να αποφευχθεί η παραπομπή του θέματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σχόλια