Κομισιόν: Προειδοποιητική επιστολή για τη φορολογητέα αξία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ, να κινήσει κατά της Ελλάδας νέα διαδικασία επί παραβάσει, όσον αφορά τη νομοθεσία της για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων.

Μολονότι υπήρξαν ορισμένες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, όπως και μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ελληνική νομοθεσία για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις, σε μερικές περιπτώσεις εις βάρος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τις επίμαχες διατάξεις της νομοθεσίας της με τις οποίες προβλέπεται, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους, απομείωση της αξίας όσον αφορά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη.

Εάν η Ελλάδα παραλείψει να συμμορφωθεί με την επίσημη προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή δύναται να της απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προτού φέρει για δεύτερη φορά το θέμα στο Δικαστήριο με το αίτημα να της επιβληθεί χρηματική ποινή.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει κατά πάγια νομολογία κρίνει ότι δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλουν φόρο στα αυτοκίνητα οχήματα με την πρώτη ταξινόμησή τους στο οικείο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος αυτός συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 90 της συνθήκης ΕΚ.

Τούτο σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος οφείλει να απέχει από την επιβολή οιασδήποτε εσωτερικής φορολογίας στα προϊόντα άλλων κρατών μελών, πέραν αυτής που επιβάλλεται σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα.

Το ΔΕΚ έχει επίσης αποφασίσει ότι το τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται για καινούργιο όχημα αποτελεί μέρος της αγοραίας αξίας του και ότι τα κράτη μέλη πρέπει, κατά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα αξία απόσβεσης του αυτοκινήτου.

Επεξήγηση του κανόνα αυτού αποτελεί το εξής παράδειγμα: το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε αυτοκίνητο παλαιότητας x ετών που μεταφέρεται και ταξινομείται σε κάποιο κράτος μέλος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που είναι ενσωματωμένο στην εναπομένουσα αξία ομοειδούς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που έχει ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από x έτη.

Με τη απόφασή του στην υπόθεση C-74/06 της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι εφαρμόζοντας για τους σκοπούς προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εισαγόμενων στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ένα και μόνον κριτήριο απομείωσης της αξίας (βάσει της παλαιότητας), προκειμένου του καθορισμού του τέλους ταξινόμησης, και επιτρέποντας απομείωση της αξίας η οποία δύναται, έστω και σε ορισμένες μόνον περιπτώσεις, να δημιουργεί διακρίσεις εις βάρος των εισαγόμενων από άλλα κράτη μέλη μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 90 ΕΚ.

Η Ελλάδα κατάργησε, από τον Ιανουάριο του 2008, την αμφισβητούμενη στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης του ΔΕΚ νομοθεσία της, και όρισε με τον ν. 3634/08 νέες κλίμακες απομείωσης, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στα εγερθέντα με την απόφαση ζητήματα. Οι νέες κλίμακες απομείωσης λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η απόσβεση των οχημάτων δεν είναι ευθύγραμμη, προβλέπουν δε ένα επιπλέον κριτήριο βασιζόμενο στα διανυθέντα από το αυτοκίνητο χιλιόμετρα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η καθιέρωση νέων κλιμάκων επιταχυνόμενης απομείωσης, όπως και ενός ακόμη κριτηρίου απομείωσης βασιζόμενου στα διανυθέντα χιλιόμετρα δεν πρόκειται να καταστήσουν το σύστημα σύμφωνο με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Το σύστημα θα είναι σύμφωνο με την απόφαση μόνον εάν εξασφαλίζει ότι το ποσό του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης δεν υπερβαίνει, ακόμη και ορισμένες μόνον περιπτώσεις, το ποσό του εναπομένοντος φόρου που είναι ενσωματωμένο στην αξία ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί εντός της χώρας.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα ποσοστά απομείωσης θα πρέπει να οριστούν σε επίπεδο όχι αντιπροσωπευτικό της μέσης απώλειας αξίας των οχημάτων, αλλά σε επίπεδο το οποίο, κατά λογική προσέγγιση, να είναι εγγύτατο προς τη μέγιστη απώλεια αξίας τέτοιων οχημάτων. Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα ποσοστά απομείωσης έχουν πράγματι προσαρμοστεί προς τη μέγιστη απώλεια αξίας των οχημάτων.

Σχόλια